1. Tên seminar: Những yêu cầu cần đạt được đối với người dạy và người học trong huấn
luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh.
2. Thời gian 7h00 Thứ 5 ngày 26/7/2018
3. Địa điểm. Phòng học 304 Giảng đường A
4. Người trình bày: Nguyễn Ngọc Dũng
5. Đơn vị: Bộ môn kỹ chiến thuật