1. Tên seminar: Hoạt động ngoại khóa của sinh viên tham gia học tập môn GDQP – AN
tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh trường Đại học Vinh.
2. Thời gian 7h00 Thứ 4 ngày 8/8/2018
3. Địa điểm. Phòng học 304 Giảng đường A
4. Người trình bày: Nguyễn Thế Tiến
5. Đơn vị: Bộ môn kỹ chiến thuật