1. Tên seminar: Phát huy vai trò, trách nhiệm của sinh viên trường Đại học Vinh đối
với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
2. Thời gian 7h00 Thứ 5 ngày 9/8/2018
3. Địa điểm. Phòng học 305 Giảng đường A
4. Người trình bày: Lê Duy Hiếu
5. Đơn vị: Bộ môn đường lối quân sự