1. Tên seminar: “Nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Tổ bộ
môn kỹ chiến thuật Trung tâm GDQP&AN trường Đại học Vinh”.
2. Thời gian 7h00 Thứ 3 ngày 10/12/2019
3. Địa điểm. Phòng học 304 Giảng đường A
4. Người trình bày: Nguyễn Thế Tiến
5. Đơn vị: Bộ môn kỹ chiến thuật