1. Tên seminar: “Biên soạn đề cương chi tiết học phần Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật
theo thông tư số: 05/2020/TT-BGDĐT, ngày 18 tháng 3 năm 2020”.
2. Thời gian 7h00 Thứ 6 ngày 12/6/2020
3. Địa điểm. Phòng học 403 Giảng đường A
4. Người trình bày: Nguyễn Ngọc Dũng

5. Đơn vị: Bộ môn kỹ - chiến thuật