1. Tên seminar: “Biên soạn đề cương chi tiết học phần Quân sự chung theo thông tư
số: 05/2020/TT-BGDĐT, ngày 18 tháng 3 năm 2020”.
2. Thời gian 13h00 Thứ 6 ngày 12/6/2020
3. Địa điểm. Phòng học 404 Giảng đường A
4. Người trình bày: Nguyễn Hùng Cường
5. Đơn vị: Bộ môn kỹ - chiến thuật