1. Tên seminar: “Tăng cường và phát triển lực lượng vũ trang nhân dân trong chiến dịch Điện Biên phủ”.
2. Thời gian 7h00 Thứ 5 ngày 25/6/2020
3. Địa điểm. Phòng học 403 Giảng đường A
4. Người trình bày: Bùi Đức Công
5. Đơn vị: Bộ môn đường lối quân sự