1. Tên seminar: “Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.
2. Thời gian 7h00 Thứ 3 ngày 30/6/2020
3. Địa điểm. Phòng học 402 Giảng đường A
4. Người trình bày: Nguyễn Minh Quyết
5. Đơn vị: Bộ môn đường lối quân sự