- Tên seminar: Kỹ Thuật Bóng Chuyền Cơ Bản - Kỹ Thuật Phát Bóng Cao Tay

- Thời gian:  Từ 7h00, ngày 19 tháng 3 năm 2017

- Địa điểm: Văn Phòng khoa Giáo dục Thể chất

- Người trình bày: ThS. Trần Đức Thành

- Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất