- Tên seminar: Kỹ Thuật sục, gẩy trong Bóng đá

- Thời gian:  Từ 13h30, ngày 19 tháng 3 năm 2017

- Địa điểm: Văn Phòng khoa Giáo dục Thể chất

- Người trình bày: ThS. Lê Minh Hải

- Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất