Tên seminar: Lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp để thực hiện mục tiêu phát triển phẩm chất của môn học GDTC khi thực hiện chương trình GDPT 2018
Thời gian: 07h00  đến 11h00 thứ 5 ngày 28 tháng 11 năm  2019
- Địa điểm: Văn phòng khoa GDTC
- Người trình bày: TS. Nguyễn Trí Lục
- Đơn vị:  Bộ môn Bóng - Điền kinh – Khoa GDTC