1,Tên seminar: Một số đề xuất nâng cao chất lượng nghiệp vụ sư phạm trong
trường đại học sư phạm
2.Thời gian: Từ 6giờ 30 chủ nhật ngày 7/6/2020
3.Địa điểm: Văn phòng Khoa GDTC
4.Người trình bày:  Châu Hồng Thắng
5. Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất