1,Tên seminar: Lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm phát triển sức mạnh tốc đô
kỹ thuật đá vòng cầu cho sinh viên chuyên ngành học môn võ Taekwondo.
2.Thời gian: Từ 6giờ 30 chủ nhật ngày 27/6/2020
3.Địa điểm: Văn phòng Khoa GDTC
4.Người trình bày:  Châu Hồng Thắng
5. Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất