Tên Seminar:  Tổ chức hiệu quả ngày hội nhập môn cho sinh viên khối ngành Kinh tế

Thời gian: 8h30 ngày 12/1/2021

Địa điểm: VPK

Người trình bày: TS. Trần Thị Lưu Tâm

Đơn vị: Bộ môn Tài chính – Ngân hàng, Khoa Kinh tế