1. Tên seminar:  Thông qua bài giảng học phần Văn hóa kinh doanh 

2. Thời gian: 8h00thứ 3 ngày 19/01/2021 

3. Địa điểm:  Văn phòng Khoa Kinh tế 

4. Người trình bày: Nguyễn Vũ Minh Thúy 

5. Đơn vị: Bộ môn Quản trị kinh doanh - Khoa Kinh tế