- Tên seminar: Xây dựng đề cương môn học Lịch sử các học thuyết kinh tế dựa trên chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành kinh tế

- Thời gian: 08h00, ngày 21/04/2017

- Địa điểm: A3.201

- Người trình bày: Nguyễn Đăng Bằng

- Đơn vị: Khoa Kinh tế