- Tên seminar: Thảo luận về chuẩn đầu ra, đề cương tổng quát, đề cương chi tiết đề tài CDIO.

- Thời gian: 07h30, ngày 24/04/2017

- Địa điểm: Phòng A1201

- Người trình bày: TS.Thái Thị Kim Oanh

- Đơn vị: Khoa Kinh tế