- Tên seminar: Lựa chọn tỷ giá để hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến ngoại tệ

- Thời gian: 8h00, ngày 16/6/2017

- Địa điểm: A1_201

- Người trình bày: Nguyễn Thị Hạnh Duyên

- Đơn vị: Khoa Kinh tế