1. Tên seminar: Khủng hoảng truyền thông thương hiệu – Bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam

2. Thời gian: 8hthứ 6 ngày 13/10/2017

3. Địa điểm:  Văn phòng Khoa Kinh tế

4. Người trình bày: Hoàng Thị Cẩm Thương

5. Đơn vị: Bộ môn Quản trị kinh doanh - Khoa Kinh tế