Tên Seminar: Một số vấn đề cơ bản về M&A

Thời gian: 14h00 ngày 25/5/2018

Địa điểm: VPK

Người trình bày: TS. Ngô Hồng Nhung

Đơn vị: Bộ môn Tài chính – Ngân hàng, Khoa Kinh tế