Tên Seminar: Phân tích mối liên hệ giữa CĐR các học phần thuộc Khối kiến thức Kế toán và CĐR chương trình đào tạo.
Thời gian: 8h ngày 18/5/2018 
Địa điểm: A 1-206 
Người trình bày: TS. Hồ Mỹ Hạnh 
Đơn vị: Bộ môn Kế toán, Khoa Kinh tế