- Tên Seminar: "Phân nhiệm kiến thức chuyên ngành trong CTĐT ngành Kế toán tiếp cận CDIO"
- Thời gian: 14h00 thứ 3, ngày 19/03/2018
- Địa điểm: A1 206
- Người trình bày: TS. Nguyễn Hoàng Dũng
- Đơn vị: Bộ môn Kế toán - khoa Kinh tế