Tên Seminar: Chức năng tiền tệ của tiền kỹ thuật số

Thời gian: 14h00 ngày 17/5/2019

Địa điểm: VPK

Người trình bày: Ths. Nguyễn Thị Yến

Đơn vị: Bộ môn Tài chính – Ngân hàng, Khoa Kinh tế