Tên Seminar: Method to improve E skills for lectures in Economic Deparment, Vinh University

- Thời gian: 14h30 thứ 4, ngày 19/6/2019  

- Người trình bày: ThS Cao Thị Thanh Vân,

- Thành phần: Tất cả cán bộ thuộc Bộ môn Kinh tế

- Đơn vị: Khoa Kinh tế