Tên Seminar: Kế hoạch và đề cương soạn giáo trình Thống kê kinh tế - Bộ môn Kinh tế - Khoa Kinh tế - Trường Đại học Vinh

- Thời gian: 8h00 thứ 5, ngày 20/6/2019  

- Người trình bày: ThS Nguyễn Thế Lân,

- Thành phần: Tất cả cán bộ thuộc Bộ môn Kinh tế

- Địa điểm: A1 201

-Đơn vi: Khoa Kinh tế