Tên Seminar: Kinh tế Việt Nam 2018 và triển vọng đến năm 2020

- Thời gian: 14h00 thứ 5, ngày 20/6/2019  

- Người trình bày: ThS Nguyễn Mai Hường,

- Thành phần: Tất cả cán bộ thuộc Bộ môn Kinh tế

- Địa điểm: A1 201

Đơn vị: Khoa Kinh tế