Tên Seminar: Nhân tố hấp dẫn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của một số nước Châu Á

- Thời gian: 14h30 thứ 6, ngày 21/6/2019  

- Địa điểm: Văn phòng khoa Kinh tế

- Người trình bày: ThS Phan Thúy Thảo,

- Thành phần: Tất cả cán bộ thuộc Bộ môn Kinh tế

- Địa điểm: A1 201

Đơn vị: Khoa Kinh tế