1.    Tên seminar:  Thông qua sản phẩm 1,2,3 đề tài CDIO của  học phần Kỹ năng quản trị (áp dụng giảng dạy đối với sv ngành Quản trị kinh doanh)

2. Thời gian: 14h00thứ 6 ngày 13/09/2019

3. Địa điểm:  Văn phòng Khoa Kinh tế

4. Người trình bày: Hoàng Thị Thuý Vân

5. Đơn vị: Bộ môn Quản trị kinh doanh - Khoa Kinh tế