1.    Tên seminar:  Nghiên cứu nội dung, chương trình giảng dạy học phần Kế toán tài chính tiếp cận CDIO

2. Thời gian: 14h00thứ 6 ngày 13/09/2019

3. Địa điểm:  Phòng Semina Khoa Kinh tế

4. Người trình bày: Đường Thị Quỳnh Liên

5. Đơn vị: Bộ môn Kế toán - Khoa Kinh tế