Tên Seminar:  Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy học phần tài chính quốc tế theo tiếp cận CDIO

Thời gian: 8 h ngày 20/9/2019

Địa điểm: A1.202

Người trình bày: NCS. Hoàng Thị Việt

Đơn vị: Bộ môn Tài chính – Ngân hàng, Khoa Kinh tế