Tên Seminar:  Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy môn Kiểm toán tài chính theo tiếp cận CDIO

Thời gian: 8 h ngày 14/02/2020

Địa điểm: Văn phòng khoa Kinh tế

Người trình bày: TS. Đặng Thúy Anh

Đơn vị: Bộ môn Kế toán, Khoa Kinh tế