1. Tên Seminar:  Nghiên cứu đổi mới nội dung giảng dạy học phần Bảo hiểm theo tiếp cận CDIO

2.Thời gian: 8h00 ngày 8/4/2020

3.Địa điểm: Zoom meting, ID: 4781736294

4.Người trình bày: NCS.ThS. Đoàn Thị Ngọc Hân

5.Đơn vị: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng, Khoa Kinh tế