1. Tên seminar:  Thông qua các sản phẩm thuộc đề tài CDIO: “Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Quản trị doanh nghiệp theo tiếp cận CDIO”

2. Thời gian: 19h30, thứ 5 ngày 9/4/2020

3. Phòng họp Zoom: ID: ID: 325-092-3307, pass: 12345789

4. Người trình bày: ThS. Hồ Thị Thùy Lê

5. Đơn vị: Bộ môn Quản trị kinh doanh - Khoa Kinh tế