1. Tên seminar:  Thu hút FDI vào tỉnh Nghệ An trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0
2. Thời gian: 13h30, thứ 6 ngày 22/05/2020
3. Địa điểm:  A1 201
4. Người trình bày: Trần Thị Hoàng Mai
5. Đơn vị: Bộ môn Quản trị kinh doanh - Khoa Kinh tế