- Tên seminar: Hoạt động du lịch sinh thái ở Nghệ An

- Thời gian: 13h30, ngày 09/06/2017

- Địa điểm: Văn phòng khoa Lịch sử

- Người trình bày: ThS. Lê Thị Hải Lý

- Đơn vị: Khoa Lịch sử