Tên semina: PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỘNG ĐỒNG - MỘT CHIẾN LƯỢC, MỘT
CÁCH NHÌN TRONG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG
Thời gian: 13h30, ngày 17/05/2018
Địa điểm: Văn phòng khoa Lịch sử
Người trình bày: ThS. Phùng Văn Nam
Đơn vị: Khoa Lịch sử