Tên Seminar:  Một số giải pháp đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy Luật hành chính đáp ứng yêu cầu xã hội và bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.
Thời gian: 15h.
Địa điểm: Phòng họp tầng 4 nhà A1
Người trình bày: TS. Nguyễn Thị Hà
Đơn vị: Bộ môn Luật HCNN – Khoa Luật