Tên Seminar:  Tư duy về đào tạo cử nhân luật: Thực trạng và tiếp tục đổi mới.
Thời gian: 15h.
Địa điểm: Phòng họp BM.
Người trình bày: TS. Đinh Ngọc Thắng.
Đơn vị: Bộ môn Luật HCNN – Khoa Luật.