Tên Seminar:  Tổ chức và hoạt động của cấp chính quyền tương ứng cấp hành chính ở Việt Nam hiện nay.
Thời gian: 15h.
Địa điểm: Phòng họp BM.
Người trình bày: TS. Đinh Văn Liêm.
Đơn vị: Bộ môn Luật HCNN – Khoa Luật.