Tên Seminar: Hoạt động giám sát xã hội của công đoàn Việt Nam

Luật chuyên ngành: Luật Dân sự

Thời gian: 14h đến 18h ngày 25/09/2019
Địa điểm: Văn phòng Khoa Luật
Người trình bày: 
Th.S Chu Thị Trinh
Đơn vị: Bộ môn Luật Dân sự, Khoa Luật