Tên Seminar: Nhận diện, phát hiện và các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo luật phòng, chống tham nhũng năm 2018.
Thời gian: 14h ngày 18/05/2020
Địa điểm: Phòng họp tầng 4 nhà A1
Người trình bày: TS. Đinh Ngọc Thắng
Đơn vị: Bộ môn Luật HCNN – Khoa Luật