Tên Seminar:  Tổ chức và hoạt động của chính quyền thành phố thuộc tỉnh ở Việt Nam hiện nay.

Thời gian: 14h ngày 21/05/2020
Địa điểm: Phòng họp tầng 4 nhà A1
Người trình bày: TS. Đinh Văn Liêm
Đơn vị: Bộ môn Luật HCNN – Khoa Luật