Tên Seminar:  Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân các cấp.
Thời gian: 14h ngày 22/05/2020
Địa điểm: Phòng họp tầng 4 nhà A1
Người trình bày: TS. Đinh Văn Liêm
Đơn vị: Bộ môn Luật HCNN – Khoa Luật