Tên Seminar:  Phát huy vai trò của kiểm toántăng minh bạch trong dự án PPP.
Thời gian: 14h ngày 20/05/2020
Địa điểm: Phòng họp tầng 4 nhà A1
Người trình bày: TS. Phạm Thị Huyền Sang
Đơn vị: Bộ môn Luật Kinh tế quốc tế - Khoa Luật.