Tên Seminar: Nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy cho sinh viên trường Đại học Vinh.
Thời gian: 19h ngày 26/05/2020. 

Địa điểm: VPK Luật. 

Người trình bày: TS. Bùi Thị Phương Quỳnh 

Đơn vị tổ chức: Bộ môn luật hình sự - Khoa Luật