Tên Seminar: Các giải pháp phòng ngừa tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Thời gian: 19h ngày 28/05/2020. 

Địa điểm: VPK Luật. 

Người trình bày: TS. Bùi Thị Phương Quỳnh 

Đơn vị tổ chức: Bộ môn luật hình sự - Khoa Luật