Tên Seminar: Thực hiện quản lý thuế TNCN tại Cục Thuế Nghệ An

Thời gian: 14h ngày 27/05/2020
Địa điểm: Phòng họp tầng 4 nhà A1
Người trình bày: Ths. Nguyễn Thị Hồng Nhật
Đơn vị: Bộ môn Luật Kinh tế quốc tế, Khoa Luật