Tên Seminar: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước.
Thời gian: 14h ngày 29/05/2020
Địa điểm: Phòng họp tầng 4 nhà A1
Người trình bày: Ths. Nguyễn Thị Hồng Nhật
Đơn vị: Bộ môn Luật Kinh tế quốc tế, Khoa Luật