Tên Seminar:  Trách nhiệm giải trình qua phiên họp giải trình của chính quyền địa phương cấp tỉnh từ thực tiễn tỉnh Nghệ An.

Thời gian: 14h ngày 20/06/2020

Địa điểm: Phòng họp tầng 4 nhà A1

Người trình bày: ThS. Đoàn Minh Trang

Đơn vị: Bộ môn Luật Hành chính nhà nước, Khoa Luật