Tên Seminar: Thẩm quyền theo lãnh thổ của Tòa án nơi bị đơn cư trú.
Thời gian: 14h ngày 07/8/2020 

Địa điểm: phòng họp nhà A1. 

Người trình bày: ThS. Ngũ Thị Như Hoa

Đơn vị tổ chức: Bộ môn luật Dân sự - Khoa Luật